Komitet Wyborczy "Przyszła Polska"

Kandydat na Prezydenta RP: prof. Włodzimierz Korab-Karpowicz

Włodzimierz Korab-Karpowicz, kandydat na Prezydenta Rzeczpospolitej Polski

Włodzimierz Julian Korab-Karpowicz, filozof polityki, politolog, dyplomata, doktor Uniwersytetu Oksfordzkiego, doktor habilitowany Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, były wiceprezydent Miasta Gdańska i ekspert Komisji Europejskiej, autor wielu prac naukowych i książek, wykładowca na wielu uczelniach zagranicznych, profesor Uczelni Łazarskiego w Warszawie.

„Polska silna, zamożna i prawdziwie wolna!”Dalsze informacje: Biografia na stronie Wikipedia

PROGRAM
Wizja przyszłej silnej, zamożnej i prawdziwie wolnej Polski

Żyjemy w świecie niebezpiecznym, pełnym ciągłych niespodziewanych zmian. Tylko siła zapewni przyszłej Polsce pomyślność. Nie możemy być pewni ani przyszłości Unii Europejskiej, ani polityki sąsiadujących z nami państw. W polityce słabość jest zawsze zaproszeniem do agresji. Aby Polska trwała, musi być silna.

Państwo nie może być silne bez silnej gospodarki i własnego rozwiniętego przemysłu, a ten z kolei zależy od rozwoju naukowego i technicznego. Zwiększenie siły Polski, a w szczególności jej konkurencyjności na światowych rynkach gospodarczych oraz rozwój nauki i techniki, powinno być zatem naczelnym celem państwa.

Aby państwo było silne, musi być niezależne. Bycie niezależnym państwem, suwerennym finansowo i gospodarczo, pozwala na bogacenie się kraju. Jak długo będziemy zależni, tak długo będziemy biedni. Jako Prezydent RP zobowiązuję się do przeprowadzania szeregu ustaw mających na celu:

 1. Zapewnienie Polsce suwerenności gospodarczej, finansowej i politycznej;
 2. Osłonę Polski od tendencji globalistycznych i niekorzystnych rozwiązań gospodarczych i finansowych;
 3. Zastosowanie rozwiązań w energetyce, rolnictwie, przemyśle i handlu dostosowanych do warunków gospodarczych i przyrodniczych Polski;
 4. Zagwarantowanie Narodowemu Bankowi Polski utrzymanie prawa emisji pieniądza i zdolności rozproszenia go do gospodarki.
 5. Ochronę polskiej ziemi, zasobów naturalnych i innych dóbr narodowych dla obecnego i przyszłych pokoleń, i ich obronę przed wykupem przez kapitał zagraniczny.
 6. Stymulowanie rozwoju przemysłu, myśli naukowo-technicznej, infrastruktury technicznej i społecznej;
 7. Pro przedsiębiorczej działalności urzędów, a w szczególności Urzędu Skarbowego;
 8. Wprowadzenia partnerskiego modelu stosunków przemysłowych przez rozwój własności pracowniczej w przedsiębiorstwach oraz zakładanie spółek pracowniczych;
 9. Aktywizacja społeczeństwa i jego zaangażowanie na rzecz współpracy i zrównoważonego rozwoju;
 10. Zmiana systemu podatkowego przez przechodzenie od podatku od dochodu do podatku od obrotu, w dłuższej perspektywie likwidacja podatku VAT;
 11. Rozpoczęcie prac nad wdrożeniem w Polsce dywidendy narodowej czyli bezwarunkowego dochodu podstawowego dla wszystkich obywateli.
 12. Ochronę emerytów i rencistów przed ubóstwem przez wdrożenie nowych zasad wynagrodzeń i zabezpieczeń emerytalnych oraz gwarancję opieki nad osobami starszymi.
 13. Gruntowną reformę funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości, jego odpolitycznienie i usprawnienie oraz ustalenie maksymalnego terminu orzeczenia sądowego na jeden rok;
 14. Zwiększenie aktywności Polski na arenie międzynarodowej i solidarne wspomaganie ludzi będących w potrzebie, a w szczególności zagrożonych społeczności chrześcijańskich;
 15. Odbudowę dialogu i współpracy z krajami sąsiedzkimi na zasadzie współpracy i wzajemnego szacunku służącego rozwojowi zarówno krajom jak i jego mieszkańcom.
 16. Wzmocnienie pozycji rodziny i oparcie społeczeństwa o model 2 + 3;
 17. Podniesienie jakości i ułatwienia dostępu do usług medycznych;
 18. Promocję polskiego przemysłu i rolnictwa.

Ponadto proponuję:

 1. Dokonajmy reformy administracji. Zlikwidujmy pierwszych 100 agencji i instytucji do mielenia papierów i marnujących pieniądze, potęgujących biurokrację i zadłużenie państwa.
 2. Zreformujmy ZUS, KRUS na opodatkowanie każdego świadczenia o prace (w tym o dzieło i zlecenie) w wysokości 10% obrotu jako elementu cenotwórczego.
 3. Poprawmy służbę zdrowia likwidując NFZ i powracając do gminnych ZOZ pod kontrolą wojewody i z dotacjami rządowymi, a także z otwarciem usług medycznych dla sektora prywatnego.
 4. Oprzyjmy energetykę o polskie surowce energetyczne, stawiając z jednej strony, na gaz z łupków i węgla (piroliza węgla), a z drugiej, na geotermię, energię wiatru, wody i słońca.
 5. Zreformujmy system szkolnictwa, czyniąc szkołę przyjazną dla ucznia, redukując gimnazjum do dwóch lat i wprowadzając ponownie czteroletnie liceum.
 6. Zmieńmy Ordynację Wyborczą i oprzyjmy ją na Jednomandatowe Okręgi Wyborcze.
 7. Dokonajmy zmiany dotychczasowego sposobu finansowania partii politycznych i zastąpmy subwencję budżetową systemem mieszanym umożliwiającym odpisy z deklaracji podatkowej obywateli;
 8. Zapobiegajmy ucieczce za granicę pieniędzy zarobionych przez firmy w Polsce;
 9. Ustalmy długofalową strategię gospodarczą mającą na celu obronę interesów Polski i odbudujmy polski przemysł.
 10. Odbudujmy armię w oparciu o polski przemysł zbrojeniowy, lokalne jednostki obrony terytorialnej i pobór powszechny na okres sześciu miesięcy.
 11. Spowodujmy repatriację polskich talentów przez stworzenie ogólnoświatowej sieci promocji Polski za pomocą wybitnych Polaków i przyjaciół Polski mieszkających za granicą.
 12. Prowadźmy rozsądna politykę zagraniczną, szukając przyjaciół miast tworzyć sobie wrogów. Nie narażajmy Polaków na niebezpieczeństwo konfliktu zbrojnego.

Dziękuję za okazane mi poparcie. W przypadku wyboru na Prezydenta RP uczynię wszystko, aby Polska była krajem silnym, zamożnym i prawdziwie wolnym.

Włodzimierz J. Korab-Karpowicz

Kontakt email: komitet.wyborczy(a)przyszlapolska.pl

Powrót do strony głównej